Exploitatie

Aandacht voor de prestatie van uw gebouw en haar installaties

Voorkomen van problemen

Als tijdens de exploitatiefase de installaties in gebouwen niet goed functioneren, ontstaan er problemen. Daarom is gebouwbeheer essentieel. Dit beheer omvat vele aspecten, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, functionaliteit, duurzaamheid, wet- en regelgeving, enzovoort. Sweegers en de Bruijn is er in gespecialiseerd u hierbij te ondersteunen.

Allereerst is het van belang in kaart te brengen in wat voor staat uw onroerend goed zich bevindt. Het is bijvoorbeeld belangrijk te weten of de brandveiligheid  voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.

Tevens is het ook aan te bevelen een conditiemeting van uw gebouw uit te laten voeren op basis van de NEN 2767. Met behulp van deze norm kan op een eenduidige en objectieve manier de huidige staat van uw gebouw en bijbehorende installaties worden bepaald. Gezien de wettelijke vereisten, inhoudende dat vanaf 2050 alle gebouwen 100% circulair dienen te zijn, is het ondenkbaar hier geen aandacht aan te besteden. Sweegers en de Bruijn helpt u graag om uw ambities op het gebied van energie en duurzaamheid in kaart te brengen en te kijken of deze uitvoerbaar zijn.

Integraal in kaart brengen

De hiervoor genoemde aspecten kunnen individueel beschouwd worden. Sweegers en de Bruijn is er echter een groot voorstander van op integrale wijze de verschillende thema’s in één inspectieronde in kaart te brengen (Brandveiligheid, Onderhoud, Energie, Inzicht in wet- en regelgeving). Hierbij hanteren wij de Rvb BOEI methodiek.

Wanneer inzicht is gekregen in de huidige status van uw gebouw, kan deze informatie worden vertaald naar een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of naar een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMOP) voor uw gebouw. U krijgt hiermee handvatten voor het mede bepalen van strategische en financiële keuzes.

Keuze contractvorm en naleving hiervan

Aangezien er meerdere contractvormen bestaan voor het onderhoud en beheer van uw gebouw, is het raadzaam Sweegers en de Bruijn hierbij in te schakelen om u verder te adviseren.  Onze specialisten helpen u graag bij het opstellen van de juiste contractvorm die het beste aansluit bij uw situatie. Voor het concretiseren van uw vastgestelde ambities is het noodzakelijk deze in de markt te brengen. Dit kan door middel van een aanbesteding waarbij verschillende partijen worden uitgenodigd, maar er kan ook gekozen worden voor een “partnership” waarbij Sweegers en de Bruijn de individuele bedrijfsprocessen naadloos op elkaar afstemt.

Om te waarborgen dat de vooraf gemaakte afspraken op gebied van beheer en onderhoud worden nageleefd, is het van belang een objectief oordeel te kunnen vellen over de geleverde prestaties. Hiervoor kunnen met Sweegers en de Bruijn afspraken worden gemaakt controlemomenten in te plannen, zodat het onderhoud dat u verwacht ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Optimalisatie in een handomdraai

De ervaring leert dat de technische installaties in gebouwen vaak niet optimaal op elkaar zijn afgestemd en/of ingeregeld. Om de gebouwprestaties te optimaliseren en uw kostenefficiency te verbeteren kunnen wij u adviseren deze onnodige verspillingen van energie aan het licht te brengen. Vaak kan hiermee met een minimale inspanning geld voor u worden bespaard.

Swebru methode

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen