Technische inrichting

Proces optimaal faciliteren

In onze ontwerpen streven wij altijd naar een gebouw met technische installaties die uw proces optimaal faciliteren. Echter naast de gebouwgebonden technische installatie, speelt ook uw technische inrichting een cruciale rol. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan een medisch technische inrichting, laboratorium of inrichting van praktijkruimten van een onderwijsgebouw.

Medisch technische inrichting

Het is voor de werkprocessen en de gebruikers belangrijk dat de ruimten op een afdeling logistiek goed op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor ontstaat een efficiënt werkproces waardoor de patiëntenstroom wordt verhoogd en het personeel minder loopbewegingen hoeft te maken. Vanuit onze specialistische kennis en ervaring bij vele andere projecten, kunnen wij u hierover adviseren.

Op het gebied van de medisch technische inrichting vervaardigt Sweegers en de Bruijn afsprakentekeningen, desgewenst in de vorm van een ruimteboek. Deze tekeningen betreffen de plattegrondtekeningen van de architect waarop wij de gebruikersvoorzieningen en de aansluitvoorzieningen ten behoeve van apparatuur (MRI, PET-CT) aangeven.

Handboek medisch technische apparatuur (MTA)

In plaats van het vervaardigen van afsprakentekeningen kan in overleg ook gekozen worden voor het opstellen van een “Handboek Medisch Technische Apparatuur”. In dit handboek wordt elk apparaat apart gespecificeerd door middel van beeldmateriaal, de benodigde infrastructuur, vermogens en aansluitvoorzieningen, afmetingen en geven we aan welke zijden van de apparatuur voor service en onderhoud bereikbaar moeten zijn. Tevens wordt de (apparaat)code vermeld zoals deze door het ziekenhuis in bijvoorbeeld het onderhoudsprogramma is opgenomen. Dit is een zeer “krachtig” handboek. Zeker ook bij verhuizingen en verbouwingen omdat dit voor alle partijen van ziekenhuis, adviseur, architect tot aannemer, alle benodigde informatie bevat om tot een goed ontwerp en implementatie te komen. Iedereen hanteert zo hetzelfde uitgangspunt.

Aanschaf medisch technische apparatuur

Uit ervaring blijkt dat de aanschaf van medisch technische apparatuur vaak (te) laat door het ziekenhuis wordt opgestart. Afhankelijk van het soort apparaat kan er een behoorlijke levertijd op zitten. Indien het proces van aanschaf te laat wordt opgestart, kan dit grote consequenties hebben voor de planning (vertraagde oplevering) en onrust op de werkvloer tijdens de uitvoering.

Sweegers en de Bruijn kan het “proces” rondom de aanschaf van de apparatuur voor u begeleiden. Dit begint met het opstellen van een planning waarin de beslismomenten worden opgenomen. Het is belangrijk dat de specialisten/gebruikers al in een vroeg stadium gaan nadenken over welke functionaliteiten een apparaat dient te hebben. Daarna begint de investeringsaanvraag en het inkooptraject. Op het moment dat het ziekenhuis een keuze heeft gemaakt, dienen de benodigde aansluitvoorzieningen (W+E), warmtelast, de bouwkundige inpassing te worden gecoördineerd. Dat nemen wij graag voor onze rekening zodat de ontwerpuitgangspunten, positie van aansluitpunten, warmtelasten en bouwkundige details duidelijk zijn en de aannemers weten wat ze moeten maken. Dit werkt zeer efficiënt en bespaart veel frustraties op de werkvloer. Bij goed management kan namelijk efficiënter worden gewerkt, is het risico op meerwerk een stuk kleiner en zal er geen vertraging in de planning optreden. Kosten en tijd blijven onder controle, dat resulteert in een betere kwaliteit van de uitvoering.

Laboratorium inrichting

De gebruikersprocessen in een cleanroom- en laboratoriumomgeving kennen een aantal bijzondere kenmerken. Voor specifieke ruimten dient een user requirements specification (URS) opgesteld te worden. In een URS staat gespecificeerd aan welke (testbare) eisen het op te leveren systeem moet voldoen. De URS dient als basis voor het verdere gedetailleerde ontwerp maar ook als handvat voor de validatieprocessen. Sweegers en de Bruijn kan u van dienst zijn bij het opstellen van deze URS en adviseren over de regelgeving als het gaat om inperkingsniveau’s, biosafety levels en veiligheidseisen.

Voor cleanrooms en laboratoria kan een inrichtingsbestek worden opgesteld om te komen tot eenduidige en concurrerende prijsvorming. Denk hierbij aan labinrichting, autoclaven, zuurkasten en wasmachines. Samen met de gebruikers worden uitgangspunten gedefinieerd en keuzes gemaakt. Op basis hiervan wordt een aanbestedingsdocument geschreven.

Technisch onderwijs

Belangrijk is dat de veiligheid in onderwijsgebouwen is geborgd. Dat betekent dat niet alleen de gebouwen zelf, maar ook de inrichting – het gereedschap dat voor het praktijkonderwijs wordt gebruikt en de inventaris – voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen. De technische inrichting voor praktijkonderwijs speelt een belangrijke rol tijdens het ontwerptraject van het onderwijsgebouw, maar zeker ook tijdens de realisatie en de exploitatie. Sweegers en de Bruijn denkt met u mee in de diverse fasen van ontwerp en bouw. Doel is dat het gebouw met zijn installaties het onderwijsproces optimaal faciliteert en de veiligheid van studenten en medewerkers garandeert.

Swebru methode

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen