6 / 8 / 2018

De Taalbrug – Grip op onderhoud

Inleiding

“Wij willen, dat leerlingen met een behoefte aan speciaal onderwijs zo vroeg mogelijk en zo snel mogelijk passend onderwijs ontvangen”. Met behulp van deze filosofie biedt de Stichting Vitus Zuid onderwijs, begeleiding en ondersteuning in de meest brede zin van het woord aan kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar met een communicatieve en/of auditieve beperking. Dit wil zeggen: slechthorende kinderen, kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of kinderen met een stoornis in het autismespectrum die specifiek leidt tot een communicatieve beperking. Vanuit 3 onderwijslocaties verzorgt de Stichting onderwijs aan circa 900 leerlingen. Tevens worden circa 400 leerlingen ambulant begeleid en zij kunnen verder gewoon dicht bij huis het reguliere onderwijs volgen.

Duurzaam Meerjaren OnderhoudsPlan (DMOP)

Allereerst is de wijze waarop de Taalbrug (de onderwijslocaties van Stichting Vitus Zuid) omging met het beheer en onderhoud van haar vastgoed (voor haar locaties Eindhoven en Venlo) onder de loep genomen. Door onvrede over de wijze en objectiviteit waarmee de onderhoudswerkzaamheden werden uitgevoerd, wilde de Taalbrug graag verandering brengen in het bestaande onderhouds- en beheerproces. Zij wilde haar regierol terugkrijgen, alsmede de grip op het onderhoud.
Ingenieursbureau Sweegers en de Bruijn is met de bovenstaande uitgangspunten aan de slag gegaan. De afdeling “Exploitatie” heeft, nadat de bestaande situatie in kaart was gebracht, diverse adviezen gegeven en verbetervoorstellen gedaan, zowel op het gebied van beheer en onderhoud, als op het gebied van duurzaamheid. Op basis van deze voorstellen kon “De Taalbrug” haar strategische keuzes maken en komen tot een “maatwerk” Duurzaam Meerjaren OnderhoudsPlan (DMOP).

De praktische uitvoering

Na het uitvoeren van een zogenaamde “0”-meting in combinatie met een conditiemeting (NEN2767) van het gebouw werd duidelijk welke gebouwelementen en welke installaties (of delen daarvan) wél en niet goed functioneerden. Alle vervangings- en onderhoudsinvesteringen van de installaties zijn nauwkeurig in kaart gebracht, met de financiële consequenties die daarbij horen voor de komende 10 jaar. Daarna is gekeken welk jaarlijks budget door de Taalbrug gereserveerd zal moeten worden om hun gebouwen technisch in topconditie te krijgen/houden. Technische en financiële verrassingen worden op deze wijze voorkomen. Ook werd door Sweegers en de Bruijn in kaart gebracht welke innovaties in de toekomst wenselijk zijn en wat de financiële gevolgen van implementatie hiervan zullen zijn; daarbij de duurzaamheidambitie van De Taalbrug steeds in het oog houdend.

In het voor de Taalbrug custom made DMOP werden alle vervangings- en onderhoudsinvesteringen opgenomen van de componenten/elementen van de gebouwen en bijbehorende installaties. In het DMOP werd over een periode van 10 jaar duidelijk inzichtelijk gemaakt welke budgetten door de organisatie gereserveerd moeten worden voor onderhoud en vervanging. Ook werden energetische verbetermaatregelen opgenomen ten aanzien van energieprestatie en binnenmilieu. Op deze wijze komt het gebouw fasegewijs in topconditie én wordt er geld verdiend door het efficiënt inzetten van schaarse middelen. Bijkomend voordeel is dat het DMOP het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een stimulans geeft. Doordat de Taalbrug op basis van het DMOP kan bepalen aan welk gebouw en aan welke installaties onderhoud uitgevoerd zal worden, en welke duurzaamheidsinvesteringen wél of niet geïmplementeerd zullen worden, heeft zij haar regierol teruggepakt!

Brandscan

Nu de Taalbrug op weg was een verbeterslag te maken met betrekking tot de conditie van haar gebouwen, is ook besloten brandscans uit te laten voeren door Sweegers en de Bruijn op de locaties Eindhoven en Venlo, om de brandveiligheid naar een hoger niveau te tillen. Een brandscan houdt in dat een gebouw visueel geïnspecteerd wordt op criteria, conform Het Bouwbesluit 2012 en NEN 6059.
Bijvoorbeeld:

  • Is de beperking van uitbreiding van brand optimaal (brandscheidingswanden, brandwerende deuren, enz.)
  • Zijn de vluchtroutes duidelijk aangegeven en nog actueel?
  • Voldoet de noodverlichting aan de gestelde eisen?
  • Zijn de brandbestrijdingsmiddelen op orde?

De uitslag van een brandscan zorgde voor een stuk bewustwording bij de gebouweigenaar en gebruikers van het pand. Uit de inspectie bleek dat op sommige fronten niet volledig aan de eisen werd voldaan. Ook hier heeft Sweegers en de Bruijn een advies uitgebracht, op basis waarvan met fasegewijze investeringen de brandveiligheid fors toe zal nemen.

The Green Deal

Gelijktijdig met de bovenstaande initiatieven is door de Taalbrug aan Sweegers en de Bruijn gevraagd een energiebesparingsplan op te stellen voor de locaties Eindhoven en Venlo. De beide plannen hebben wel overlap, maar zijn niet eenduidig, vanwege de verschillende bouwfysische eigenschappen en installatietechnische ontwerpen van de beide locaties.

Uit het energiebesparingsplan blijkt duidelijk welke besparingsmaatregelen het meeste rendement opleveren. Een duidelijk plan van aanpak geeft aan welke maatregel in welk jaar getroffen moet worden, met daaraan gekoppeld het benodigde budget.

Behalve dat gestuurd wordt op energiebesparing, is ook onderzoek verricht naar gebruikmaking van duurzame energie, zoals: PV panelen om elektriciteit op te wekken, een zonneboiler voor het verwarmen van tapwater en een warmtepomp voor koeling en verwarming. Op basis van het uitgevoerde onderzoek volgde ook hier weer een duidelijk advies uit.

Conclusie

Door de adviezen van Sweegers en de Bruijn heeft de Taalbrug weer maximale grip gekregen op de technische en bouwfysische aspecten van haar gebouwen. Door het DMOP is er duidelijkheid over welke budgetten jaarlijks gereserveerd moeten worden om zaken als onderhoud, vervanging van de installatie(onderdelen) en brandveiligheid goed en volgens de wet te regelen, terwijl tegelijkertijd een optimaal binnenklimaat wordt gerealiseerd.

In de toekomst zal Sweegers en de Bruijn de Taalbrug graag adviseren om te komen tot een optimaal beleid met betrekking tot alle bovengenoemde technische zaken.