15 / 4 / 2019

Duurzame renovatie Maaspoort en sporthal Flik Flak succesvol!

De gemeente Den Bosch is een groot voorstander van duurzaam ontwerp en beheer van gebouwen. Zo zit zij in de stuurgroep van de Bossche Energie Coalitie (https://bosscheenergiecoalitie.nl/), waar ook Sweegers en de Bruijn zich aan heeft verbonden.

De gemeente Den Bosch voegde de daad bij het woord en gaf Sweegers en de Bruijn en installatiebedrijf Verstappen van Amelsvoort in 2014 opdracht om in een integraal ontwerpteam een duurzaam installatietechnisch ontwerp te maken voor de onderstaande gebouwen:

Maaspoort
Dit verzamelgebouw (10.000 m² BVO) uit de jaren 80 was voor wat betreft de technische installaties zeer gedateerd en dringend aan vernieuwing toe;

Sporthal Flik Flak
Dit gebouw uit 2007 (9.000 m2 BVO), dat voldoet aan de hoge NOC-NSF eisen, is door haar omvang en voorzieningenniveau uniek in Europa. Bij dit gebouw is in 2016 een uitbreiding gerealiseerd van 3.000 m² BVO.

Aangezien deze gebouwen zich op één locatie bevinden, was een unieke combinatie van energiebesparende en vernieuwende maatregelen mogelijk. Het was de ambitie van de gemeente een voorbeeldfunctie te vervullen op het gebied van duurzaamheid. De realisatie vond plaats in 2015/2016.

Aanvullend zijn de daken bijna volledig benut met PV-panelen, waardoor de elektriciteitsafname (gebouw en gebruiker) van het elektriciteitsnet op jaarbasis nihil is. Door deze maatregelen zijn de gebouwen ongeveer energieneutraal geworden.

Monitoring in de afgelopen 2 jaar

Vanaf de oplevering eind 2016 tot nu (dus 2 jaar) zijn de technische installaties en het daaraan gekoppelde energieverbruik maandelijks gemonitord. Indien nodig werden de installaties regeltechnisch aangepast om het klimaatcomfort te verhogen en op energieverbruik te besparen.

Het behaalde resultaat

Na twee jaar van intensieve monitoring kan geconcludeerd worden dat door o.a. de toepassing van warmtepomptechniek en bodemenergie, warmteterugwinning en CO2 regelingen in combinatie met nieuwe regeltechniek werd bereikt dat:

  • De warmtevraag bij Maaspoort verminderde met meer dan 50%;
  • Het primair energieverbruik voor koeling en verwarming bij Maaspoort met meer dan 80% is afgenomen;
  • Het gasverbruik voor verwarming bij Maaspoort is met ca. 95% gereduceerd;
  • De wens voor koeling op een duurzame, 10 x energiezuinigere wijze dan conventioneel, kon worden ingevuld;
  • Het binnenklimaat bij zowel Maaspoort als Flik Flak sterk is verbeterd door optimalisatie van ventilatie en duurzame koeling.

Door de WKO installatie is vanaf oplevering najaar 2016 t/m december 2018 het volgende bespaard:

  • Ca. 340.000 m3 aardgas; geleverde warmte door de warmtepomp en duurzaam eigen opgewekte stroom;
  • Ca. 100.000 kWh elektriciteit door geleverde duurzame koeling (vermeden energieverbruik door mechanische koeling).

Wanneer het bovenstaand in geld uitgedrukt zou worden, is de besparing voor de gemeente Den Bosch ca. € 90.000 op jaarbasis (2018) voor de beide ontwikkelingen.