14 / 7 / 2014

Energie Prestatie Keuring (EPK)

De opzet van het EPK – Systeem komt voort uit het SER energieakkoord voor duurzame groei. Nederland heeft op 6 september 2013 een belangrijke stap gezet op weg naar een schone toekomst. Ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, verbinden zich aan het Energieakkoord voor duurzame groei. Kern van het akkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Uitvoering van de afspraken moet resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten.

Energiebesparing vormt een kernpunt en eerste pijler om te komen tot een duurzame energievoorziening. Energiebesparing draagt bij aan milieudoelstellingen, leidt tot een lagere energierekening, verbetert de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven en geeft ook al op korte termijn een zeer gewenste impuls aan de werkgelegenheid. Partijen zijn het eens over een maatregelenpakket waarvan de resultaatverwachting is dat daarmee circa 100 PJ (per 2020) kan worden bespaard op het finale energieverbruik.

Er gaan pilots uitgevoerd worden met een zogenaamd ‘EPK-systeem’. Dit moet bijdragen aan de realisatie en handhaving van alle maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder, conform Wet milieubeheer.
EPK-pilots worden ingericht ter ondersteuning van bedrijven en heeft tevens een toetsende rol in de vorm van een periodieke keuring (naar analogie met de APK-keuring) door erkende dienstverleners.
Bedrijven en instellingen die onder de energiebesparingsverplichting van de Wet milieubeheer vallen, kunnen op vrijwillige basis aan deze pilot deelnemen. Bij een positief resultaat wordt het EPK-systeem in 2016 ingevoerd in de sectoren waarvoor uit de pilot blijkt dat de EPK werkt.

FedEC (zie: Fedec nieuws) heeft een aantal EPK-pilot voorstellen van haar leden samengebundeld en ingediend. Deze voorstellen worden nu bestudeerd door RVO. Er zijn in totaal 40 ideeën ingediend waarvan 14 door FedEC leden, waarvan 2 door Sweegers en de Bruijn b.v. zijn opgesteld. Dit betreft voorstellen voor de integrale benadering voor energiebesparing in de monumentenzorg en verbetering van de efficiëncy van bestaande WKO-systemen.
Deze week (14-18 juli) wordt aangekondigd door RVO welke ideeën kansrijk zijn voor verdere uitwerking en welke ideeën eventueel gekoppeld kunnen worden of waar samenwerking mogelijk is.