28 / 5 / 2014

Invoering Warmtewet

Wat betekent dat voor u als woningcorporatie en zorginstelling?

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht geworden. De Warmtewet is een energiewet en regelt vergelijkbaar met de Gas- en Elektriciteitswet de levering van warmte aan eindgebruikers (consumenten). In tegenstelling tot deze wetten is bij warmte de leverancier de exploitant van het warmtenet. Door de invoering van de wet worden exploitanten van een warmtenet behandeld als energieleveranciers. Dat geldt ook voor Verhuurders die een warmtenet exploiteren. Het toezicht op de wet wordt uitgevoerd door de Autoriteit Consument & Markt, de opvolger van de NMa en Energiekamer. De Warmtewet regelt de bescherming van de kleinverbruikers tegen te hoge warmtetarieven omdat er bij warmtelevering sprake is van een monopolie. Als een consument aangesloten is op een warmtenet kan hij niet zelf een leverancier kiezen: dat is automatisch de exploitant van het net. De wet biedt bescherming doordat het tarief dat in rekening wordt gebracht niet meer mag zijn dan het maximum tarief op basis van de Warmtewet. De warmteleverancier (b.v. een woningcorporatie of verzorgingstehuis met aanleunwoningen ) moet een leveringsovereenkomst aangaan met de verbruikers. Andere zaken die een warmteleverancier moet regelen zijn; vergunning, geschillenregeling, warmtekostenverdeelmeting en een voorlichting aan afnemers.

Wij kunnen helpen;

  • met inventariseren van de aansluitingen van de warmtenetten,
  • bepaling van de exploitatiekosten
  • de vaststelling van de warmtelevering om tot een afgewogen verantwoorde energiekostenverrekening te komen die in lijn is met de nieuwe Warmtewet.
  • Ondersteuning geschillencommissie bij arbitragezaken
  • Voorlichting m.b.t. energieverbruik, verdeling etc.

Lees hier verder