Structuurvisie infrastructuur en techniek Franciscus Gasthuis te Rotterdam

Het ziekenhuis Franciscus Gasthuis en Vlietland heeft een strategisch vastgoed plan laten opstellen. Hierin wordt in hoofdlijnen locatie Rotterdam beschouwd en nagedacht over vernieuwbouw. Sweegers en de Bruijn heeft in aanvulling hierop een structuurplan opgesteld voor de centrale infrastructuur en de technische installaties. Op basis hiervan kan het Franciscus Gasthuis een doeltreffend en duurzaam vastgoedbeleid ontwikkelen.

Samen met de opdrachtgever en PTG als projectmanager is in een aantal workshopsessies gekeken naar wat vernieuwbouw betekent voor de instandhouding van de bestaande huisvesting. Én worden antwoorden geformuleerd op een aantal relevante vragen:

  1. Wat moet er gebeuren om de komende 15-20 jaar blijvend aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen?
  2. Welke maatregelen gaan we nog uitrollen in het kader van routekaart klimaatdoelen?
  3. Kan de bestaande bouw met de nieuwbouw activiteiten in de bestaande bouw meeliften? Te denken aan verduurzamen opwekking warmte en koude.
  4. Hoe kunnen we de betrouwbaarheid en capaciteit van de elektrische installaties verbeteren?
  5. Wat is het effect van het instandhouden van de WKK installaties op de economische en klimaatdoelen?
  6. De mogelijkheden van fasering van infrastructurele verbetering ten behoeve van de nieuwbouw, alsmede de geleidelijke overgang van bestaande huisvesting naar (gedeeltelijke) nieuwbouw.

De resultaten van al deze onderzoeken hebben wij vastgelegd in een technische structuurvisie met financiële onderbouwing en een visie op duurzame en toekomstbestendige ontwikkeling van de locatie.

Figuur: projectering bronposities als onderdeel quickscan haalbaarheid WKO installaties.

Op basis hiervan zijn inmiddels belangrijke keuzes gemaakt, waaronder het naar achter schuiven van het besluit omtrent vervangende nieuwbouw of geheel of gedeeltelijke renovatie van het bestaande gebouw.

Uitdagend bij deze vraag was de dynamiek tussen nieuw- en verbouw alsmede het inrichten van infrastructuur voor zowel nieuwbouw als instandhouding van de bestaande huisvesting. Belangrijk daarbij was het bepalen van de benodigde investeringen voor veilige en betrouwbare bedrijfsvoering in de bestaande huisvesting.