Visie op duurzaamheid

Goed doordacht totaalconcept

Duurzaam bouwen is een breed begrip dat ingrijpt op veel aspecten in het bouwproces. Wij zijn verantwoordelijk voor het installatieontwerp, maar zijn ons er terdege van bewust dat de installaties onderdeel zijn van het gebouw en ten dienste staan van de gebruikers. Ons kennis-, informatie- en adviescentrum is vooral een “multidisciplinair en multifunctioneel gebouw” dat aan vele behoeften, eisen en wensen zal voldoen. Als het gaat om duurzaamheid kunnen onze verschillende disciplines niet los van elkaar worden gezien. We ontwerpen een goed doordacht totaalconcept.

U heeft uw duurzaamheidsambitie gedefinieerd in termen van het reduceren van de exploitatiekosten en het behalen van minimaal label A. Dit is een helder en pragmatisch vormgegeven ambitie, die met de juiste strategie zeker gehaald kan worden. Wij hebben de kennis, ervaring en passie voor duurzaamheid in huis om u te ondersteunen bij het waarmaken van uw ambitie. Kennis in de vorm van BREEAM-experts en -assessors, maar ook op het gebied van GreenCalc en GPR, ervaring in gerealiseerde A++ labels, en een ontwerpfilosofie die werkt.

In onze ontwerpfilosofie gaan wij uit van twee basisprincipes, te weten Trias Energetica en Total Cost of Ownership. Deze basis vullen we aan door zinvolle en bewezen innovaties in onze ontwerpen te verwerken.

Trias Energetica

Bij het ontwerp hanteren wij de Trias Energetica als uitgangspunt. De filosofie achter de Trias Energetica luidt als volgt: 

Trias energetica

Allereerst dient het energieverbruik zo veel mogelijk te worden teruggedrongen. Door de mogelijkheid van daglichttoetreding via het dak kan ook in de inpandige ruimten verlichting met een daglichtregeling worden toegepast. Dit bespaart niet alleen verlichtingsenergie, maar door een reductie van de interne warmtelast is er in de zomer minder koelenergie nodig. Een centrale ligging van technische ruimten biedt een goed uitgangspunt voor klimatisering met korte tracés en mogelijkheden voor energieterugwinning uit de ventilatielucht.

Vervolgens wordt voor de resterende energiebehoefte zo veel mogelijk duurzame energie gebruikt, bijvoorbeeld zonne-energie. Photovoltaïsche panelen kunnen worden toegepast om een (gedeelte) van het elektraverbruik zelf op te wekken. Voor een economisch rendabele installatie moeten de opwekking en het eigen gebruik van elektra zorgvuldig op elkaar worden afgestemd.

Tenslotte wordt efficiënt gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen door bijvoorbeeld een gasketel met een hoog rendement te kiezen.

Visie op Total Cost of Ownership

In de visie van Sweegers en de Bruijn is een ontwerp van gebouwgebonden installaties alleen functioneel en innovatief als, naast alle wensen en eisen, integrale afwegingen worden gemaakt tussen het doel van de voorziening, de bijbehorende investering en uiteindelijke exploitatiekosten. Nieuwe technieken en inzichten wegen we af op basis van Total Cost of Ownership: opgebouwd uit kosten voor investering, exploitatie, onderhoud, beheer, et cetera. We bespreken alles met de stakeholders, aan de hand van het door onszelf ontwikkelde stappenplan. Hierbij maken we de functionele en financiële consequenties inzichtelijk op basis van de levenscycluskosten en werken we de voorstellen uit. We vinden het belangrijk om het exploitatievoordeel realistisch neer te zetten. Juist met nieuwe technieken zijn er weinig of geen referenties en is een te optimistische exploitatieberekening een risico. Uiteindelijk bepalen we samen met alle ontwerppartners en stakeholders wat toepasbare en haalbare concepten zijn.

Visie op innovatie

De integratie van duurzame energiebronnen (zon, wind en water) bekijken we met een nuchtere blik. Onze visie op het gebruik van duurzame energiebronnen richt zich op de ondersteuning van de centrale energieopwekking. Om extra investeringen te beperken zien wij innovatieve mogelijkheden tot integratie met en in bouwkundige voorzieningen. Denk hierbij aan gevelbekleding opgebouwd uit hybride zonnepanelen of zonwerende gevellamellen opgebouwd uit zonnepanelen. Het gebruik van zonnewarmte als “voorverwarmer” voor de warmtebehoefte is een duurzame oplossing die in een doordacht bouwkundig concept en installatieconcept een hoog exploitatievoordeel kan opleveren.