De Taalbrug

Op de Taalbrug zijn twee scholen voor primair- en voortgezet onderwijs.  Beide scholen geven speciaal onderwijs aan slechthorende leerlingen of leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

De Taalbrug scholen behoren tot de instelling Vitus Zuid en verzorgen gezamenlijk speciaal onderwijs en ondersteuning in de regio’s Zuid-oost Brabant en Limburg.

Omvang:2 locaties Eindhoven en Venlo,

ca. 15.000 m2 bvo

Opdrachtgever:Stichting Vitus Zuid
Opdracht:DMOP + Inspecties NEN 2767,

Aanbestedingstraject vervangen daken

Discipline(s):Bouwkundig, Werktuigkundig, Elektrotechnisch en Transport

Onze advieswerkzaamheden
Om meer grip te krijgen op alle financiële aspecten van het beheer en onderhoud, is Exploitatie gestart met het opstellen van een Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan (DMOP). Hierin worden alle vervangings- en onderhoudsinvesteringen opgenomen van de componenten/elementen van het vastgoed en bijbehorende installaties.

In dit DMOP is (over een periode van 10 jaar) jaarlijks aangegeven welke budgetten door De Taalbrug gereserveerd moeten worden voor onderhouds- en vervangingsinvesteringen. Verder zijn hierbij eveneens energetische verbetermaatregelen opgenomen ten aanzien van energieprestatie en binnenmilieu. Vanuit haar duurzaamheidsambitie heeft De Taalbrug het besluit genomen om PV-panelen te laten plaatsen. Aan de hand van uitgevoerde conditiemetingen en het, daaruit volgende DMOP, kwam naar voren dat de technische en energetische staat van de huidige daken ondermaats was.

Sweegers en de Bruijn adviseerde om voorafgaand aan het plaatsen van de PV-panelen alle daken te vervangen en te voorzien van extra isolatie.

Wanneer u ons inschakelt om advies uit te brengen, resulteert dit in een duurzame en comfortabele leefomgeving!