REVANT MEDISCH SPECIALISTISCHE REVALIDATIE

Revant is hét expertisecentrum voor medisch specialistische revalidatie in West-Brabant en Zeeland met diverse locaties.

Om haar taken optimaal uit te kunnen voeren, is het van belang dat men er op kan vertrouwen dat de technische installaties in de werkomgeving optimaal functioneren. Ook de cliënten moeten er op kunnen rekenen dat zij revalideren in ruimten met een behaaglijke temperatuur waar hun veiligheid gegarandeerd wordt.

Onze advieswerkzaamheden
Een goed ingericht onderhoud- en beheerproces, waaruit strategische keuzes gemaakt kunnen worden voor toekomstige investeringen. Deze wens heeft Revant naar Sweegers en de Bruijn uitgesproken ten aanzien van haar vastgoedlocaties. Om dit te kunnen realiseren heeft Sweegers en de Bruijn, als onafhankelijke partner, het proces rondom beheer en onderhoud opnieuw in kaart gebracht, gestructureerd en verder geoptimaliseerd.

Allereerst zijn conditiemetingen volgens NEN 2767 uitgevoerd om te bepalen in welke status het vastgoed en bijbehorende installaties verkeerde.

Vervolgens zijn de uitkomsten gebruikt bij het opstellen van een Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan (DMOP), waarin alle vervangings- en onderhoudsinvesteringen (periode van 15 jaar) zijn opgenomen met betrekking tot het vastgoed.

Eveneens zijn hierbij energetische verbetermaatregelen opgenomen ten aanzien van energieprestatie en binnenmilieu. Vanuit het verkregen inzicht is het DMOP vertaald naar jaarplannen, waarmee Revant haar gewenste doelstellingen verder concretiseerd en kan implementeren binnen haar organisatie.

Aansluitend hebben wij (middels contractvorming) Revant ondersteund in het selecteren van nieuwe onderhoudspartijen, zodat de gewenste kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden geborgd blijft.

Tot slot heeft Sweegers en de Bruijn Revant ondersteund met het opstellen van een ‘Routekaart voor de Zorg’ en deze afgestemd op haar ambities op het gebied van CO2-reductie. In samenhang met het DMOP biedt deze Routekaart de mogelijkheden om de ambities van Revant verder te concretiseren en vervolgens strategische keuzes te kunnen bepalen.

Door haar jarenlange ervaring op het gebied van beheer en onderhoud, heeft Sweegers en de Bruijn op meerdere aspecten waarde kunnen toevoegen aan de onderhoudsprocessen bij Revant.

Omvang:4 locaties: Breda, Goes (Lindenhof en Reigerbos), Terneuzen (de Wielingen)

ca. 20.000 m2 bvo

Opdrachtgever:Revant Medisch Specialitische Revalidatie
Opdracht:DMOP + Inspecties NEN 2767+ opstellen Routekaart voor de Zorg
Discipline(s):Bouwkundig, Werktuigkundig, Elektrotechnisch en Transport