SweBru methode

Onze visie op samenwerken, vertaald in eigen projectaanpak

Onze visie op samenwerken, de rol van de installatieadviseur en de wijze waarop we dat hebben vertaald in onze projectaanpak, is vastgelegd in een methodiek die we hier omschrijven. Deze methodiek ondersteunt ons bij ons doel om een optimale werk- en leefomgeving voor de eindgebruiker te realiseren.

Naast relevante werkervaring, ervaren en deskundige medewerkers (zowel generalisten als specialisten) is met name de juiste houding en projectaanpak van wezenlijk belang. In onderstaande visie willen we graag laten zien dat ook deze aspecten binnen ons bureau aanwezig en geborgd zijn in de door ons ontwikkelde SweBru-methode.

Ons doel is om een optimale werk- en leefomgeving voor de eindgebruiker te realiseren. Dat doen we door ons goed in te leven in de processen van de gebruikers en hun dagelijkse praktijk. Het resultaat waar we naar streven, is het vinden van echte oplossingen voor de eindgebruiker en het toepassen van techniek die waarde toevoegt. Om uiteindelijk een (uitstekend) gebouw te kunnen realiseren, is het belangrijk om grip te hebben op het proces en de weg naar het eindresultaat.

Hiervoor hebben we de SweBru-methode ontwikkeld. Dit is een methode waarbij we de goede punten uit ons proces als uitgangspunt hebben genomen en geborgd. Vervolgens hebben we gekeken wat er fout gaat in projecten. Vaak heeft dat enerzijds te maken met communicatie en verwachtingen en anderzijds met technische onvolkomenheden die kunnen ontstaan gedurende het soms lange ontwerp- en realisatieproces. Tenslotte hebben we een tweetal wetenschappelijke modellen gebruikt (GAP en system-engineering) om ervoor te zorgen dat de knelpunten in projecten worden geminimaliseerd.

Het GAP-model

Door gebruik te maken van het GAP-model werken we aan het verbeteren van communicatie en het afstemmen van verwachtingen (GAP staat voor communicatiekloof). De basis van dit model is heel simpel, en gaat uit van het periodiek kortsluiten en actief vragen om terugkoppeling. Dat doen we op meerdere momenten gedurende het project, door middel van de PvE-scan, de VO-workshop, de workshop uitvoering en de WR-audit (wens-resultaat audit).

Systems Engineering

Het SE-model (Systems Engineering) kan ons helpen om te voorkomen dat technische onvolkomenheden ontstaan. SE is gebaseerd op het uit elkaar rafelen van Programma van Eisen (PvE) en verwachtingen in concreet meetbare criteria. Gedurende het project gaan we vervolgens periodiek toetsen of aan deze criteria is voldaan, en zo nee, waarom we daarvan afwijken. Hiervoor gebruiken we een aantal zelf ontwikkelde tools zoals de PvE-checklist, de snelkookpan en de montage-audit.

SweBru-methode model

 Dit heeft geleid tot een model dat enerzijds tot doel heeft  om ons te ondersteunen op weg naar een vlekkeloos proces en een feilloos resultaat en anderzijds om aan opdrachtgevers en ontwerp-/bouwpartners te kunnen uitleggen hoe we werken. In dit model zijn vier actieve communicatiemomenten opgenomen, geïnitieerd door onszelf, om te toetsen of het ontwerp en het bouwproces leiden tot de gewenste resultaten:

 1. PvE-scan
  Wij volstaan niet met een basis PvE. Wij gaan samen met de gebruiker achterhalen welke eisen aan binnenklimaat en technische installaties belangrijk zijn voor hun eigen primaire proces. Wij initiëren haalbaarheidsstudies waarbij met name wordt gelet op exploitatiekosten en onderhoudsaspecten. Wij wijzen onze opdrachtgever op de consequentie van een bepaalde eis in het PvE. Na afloop van de PvE-scan zijn alle eisen helder en eenduidig en is er een realistische budgetopstelling.
 2. VO-workshop
  Geformuleerde eisen kunnen op meerdere manieren tot oplossingen leiden. Een optimale oplossing voor een vraag kan conflicteren met de oplossing voor een andere eis. In een intensieve sessie met alle gebruikers en ontwerpers kunnen de concepten worden afgewogen en in rangorde van mogelijk / wenselijk worden gezet.
 3. Workshop realisatie (verificatie)
  In het bestek staat nauwkeurig omschreven wat de uitvoerende partijen moeten maken en hoe ze dat moeten doen. In deze workshop communiceren wij over waarom voor een bepaalde toepassing is gekozen, welke uitvoeringsvrijheden er zijn voor onder andere aannemers. Hierdoor wordt een hoop frustratie, extra werk en faalkosten voorkomen.
 4. Validatie-audit
  Is er bij oplevering tot stand gekomen wat u aan het begin heeft bedoeld en verwacht? En zo nee, waarom niet en wat kunnen we verbeteren? Wij lichten de gebruiker toe welke mogelijkheden het gebouw en de installaties hebben en ook wat de beperkingen zijn. Zo voorkomen we verkeerde verwachtingspatronen en een onjuist gebruik van installaties.