Technical Due Dilligence (TDD)

Risico gestuurd inzicht verkrijgen in uw vastgoed
Om op een laagdrempelige wijze inzicht te verkrijgen in de algehele staat van uw vastgoed, kunnen wij voor u een Technical Due Dilligence (TDD) uitvoeren. Bij een TDD wordt op globale wijze een 0-meting uitgevoerd om de kansen en risico’s omtrent het object inzichtelijk te krijgen.

Belangrijkste voordelen ten opzichte van een traditionele conditiemeting zijn met name de integrale benadering en de relatief korte doorlooptijd van de werkzaamheden. Doordat de focus wordt gelegd op het in kaart brengen van de kansen en risico’s, krijgt u een algemener beeld van de staat van het vastgoed en de investeringen die noodzakelijk zijn om het object op het gewenste niveau te krijgen of houden.

Er ligt minder nadruk op detaillering en meer druk op integraliteit. De verschillende zaken die invloed kunnen hebben op het lange termijn plan worden meegenomen tijdens de 0-meting en in de daaruit voortkomende rapportage.

Waarom een TDD?

  • Voor inzicht in de technische, energetische en veiligheidstechnische staat van het vastgoed;
  • Inzicht in belangrijkste kansen en risico’s van het vastgoed;
  • Als basis voor het optimaliseren van geplande renovaties;
  • Als basis voor het bepalen van de vastgoedstrategie;
  • Voor inzicht in de noodzakelijke, aankomende investeringen;
  • Als basis voor verbeteringen van de (gebruiks)veiligheid van het vastgoed;
  • Als basis voor verduurzaming, energiebesparing en andere prestatieverbeteringen van het vastgoed;
  • Als uitgangspunt voor prijsonderhandelingen;
  • Als bescherming voor eigenaars, investeerders en aan- of verkopers.

Tijdlijn TDD:
Na opdrachtverstrekking zullen wij eerst een analyse uitvoeren van de beschikbare documentatie. Hierbij valt te denken aan onderhoudsdocumenten, certificering, ontwerpuitgangspunten et cetera. Hiermee verkrijgen we een eerste inzicht in mogelijke kansen en risico’s die aanwezig zijn. Vervolgens voeren we een fysieke 0-meting op locatie uit. Per discipline (bouwkundig, elektrotechnisch, werktuigkundig, transport, brandveiligheid) wordt op locatie, op globaal niveau gekeken naar de technische en energetische staat van de elementen. Aanvullend wordt beoordeeld of wordt voldaan aan vigerende wet- en regelgeving en veiligheidseisen. Hiermee kan op hoofdlijnen worden vastgesteld welke verwachte investeringen noodzakelijk zijn om het vastgoed op niveau te houden c.q. krijgen.

Na afronding van de 0-metingen zullen de belangrijkste bevindingen met u als opdrachtgever worden gedeeld. Hierna volgt een samenvatting van alle bevindingen middels een calamiteitenrapportage. waarin de belangrijkste risico’s worden omschreven. Tevens wordt als bijlage de bevindingenrapportage vanuit de 0-meting toegevoegd. De totale doorlooptijd van de beschreven werkzaamheden kan bij een goede project projectcoördinatie in drie weken worden afgerond. Zo heeft u als opdrachtgever op korte termijn een eerste indruk van de staat van het vastgoed.
Afsluitend stellen wij de eindrapportage op waarin alle kansen, risico’s en bevindingen worden omschreven en voorzien van een prioriteit, kostenraming en conclusies en aanbevelingen.

Voordelen van het toepassen van de TDD methodiek:
– Relatief korte doorlooptijd
Eerste inzicht in de staat van het vastgoed, 3 weken na opdracht.
– Integrale benadering
Technische, energetische (EML), veiligheid technische staat en voldoen aan vigerende wet- en regelgeving
– Kosten aanzienlijk lager dan bij reguliere conditiemeting
0-meting kan op één dag worden uitgevoerd.
– Goed basis voor het bepalen van uw vastgoedstrategie
Afhankelijk van de resultaten vanuit de TDD, kan worden vastgesteld of op bepaalde onderdelen aanvullend onderzoek noodzakelijk is.